,

   ,
,

,
Schyrk ravelry
, ,
   ,

   ,

   ,

   ,

   ,

   ,

   ,